Dom > Novosti i znanja > Sadržaj

Alternativni kopolimer

Oct 31, 2018

Polimidni kopolimeri

Polimidni kopolimeri imaju nasumične kopolimere, naizmenične kopolimere i blok kopolimere. Ako se polimer sintetišu monomeri tipa AA i BB, koopolimid se odnosi na dva ili više dijanhidrida sa jednim ili više diamina. Ili dva ili više diamina sa jednim ili više polimera dobijenih polikondenzacijom dijanhidrida. Distribucija makromolekularnih lanaca raznih komponenti je poremećena u poređenju sa slučajnim kopolimmerom. Ako se razne komponente uporede sa strogim i pravilnim raspoređenim u alternativnim makromolekularnim lancima kopolimera. Do sada su prijavljeni kopopolimidi ogromna većina pripadala prvom i manje od drugog primera. Postoje različite strukture u obliku polimernih segmenata raspoređenih u makromolekularnom lancu u poređenju sa blok kopolimerom. Slučajni kopolimeri prate opštu osobinu kopolimera u sintezi ili posebnom.